Cindy Shen

Head of Property Management, Zhengzhou

Photo of cindy-shen